Občanské sdružení  Šachový klub Karviná o.s. ( dále jen ŠKK ) se sídlem: Karviná-Ráj, Okružní 867/5, 73401

Článek 1 – Základní ustanovení, charakter sdružení

1.1 Šachový klub Karviná o.s. je zájmovým dobrovolným občanským sdružením fyzických i právnických osob v souladu s ustanovením zákona č. 83/1990 Sb. a pozdějších novel, dle kterého je také registrován Ministerstvem vnitra České republiky. Sdružení bude právoplatně působit pod názvem „ŠK Karviná o.s.“. Sídlo sdružení, tak jak je uvedeno výše: Karviná-Ráj, Okružní 867/5, PSČ 73401.

1.2 ŠK Karviná o.s. je samostatným, politicky nezávislým sdružením otevřeným i pro další zájemce, kteří souhlasí s těmito stanovami a kteří se chtějí podílet na jeho cílech a poslání. Svoji činnost rozvíjí na základě a v rámci ústavy a platných zákonů České republiky.

1.3 Stanovy ŠK Karviná o.s. schvaluje, mění a doplňuje pouze jeho valná hromada usnesením přijatým nejméně 2/3 většinou při minimálně 50% účasti všech členů sdružení starších 15 let. Tato změna musí být následně dána na vědomí MV ČR.

1.4 ŠK Karviná o.s. může být současně členem ŠSČR (Šachový svaz České republiky), ČSTV aj. svazů bez vlivu na vlastní právní subjektivitu. O členství (tj. přijetí či zrušení) v těchto svazech rozhoduje valná hromada usnesením přijatým nejméně 2/3 většinou při minimálně 50% účasti všech členů sdružení starších 15 let.

1.5 ŠK Karviná o.s. se může sdružovat za vzájemně výhodných podmínek s ostatními tělovýchovnými nebo jinými organizacemi bez ztráty vlastní právní subjektivity na základě platných smluv o sdruženích. O přijetí či zrušení těchto smluv rozhoduje výkonný výbor prostou většinou při účasti minimálně 2/3 členů výkonného výboru.

Článek 2 – Činnost a cíle ŠK Karviná o.s.

2.1 Organizuje, řídí a zajišťuje činnost klubu v těchto směrech:

a.. péče o výkonnostní a rekreační šach, jeho propagace a popularizace;
b.. účast družstev dospělých i mládeže v soutěžích ŠSČR aj.;
c.. příprava a organizace soutěží jednotlivců a družstev v praktickém šachu;
d.. rozšiřování šachové hry mezi mládeží a práce s mládeží;
e.. podpora členů ŠK  Karviná o.s. ve výkonnostním růstu v praktické hře, korespondenčním šachu a problémovém šachu.

2.2 Hájí zájmy sdružených občanů a osob. Spolupracuje s ŠSČR, ČSTV a dalšími organizacemi.

2.3 Podporuje přípravu a činnost trenérů, rozhodčích a ostatních činovníků.

2.4 Podílí se na vytváření ekonomické a materiální základny pro sportovní činnost sdružených účastníků.

2.5 Udržuje svůj movitý a nemovitý majetek.

Článek 3 – Závaznost usnesení

3.1 Právoplatná usnesení a rozhodnutí orgánů ŠK Karviná o.s. vydaná v rámci
jejich pravomoci a kompetence jsou pro členy těchto orgánů a členy sdružení
závazná.

Článek 4 – Členství v ŠK Karviná o.s., práva a povinnosti členů

4.1 Členem ŠK Karviná o.s. se může stát každá fyzická osoba na základě své projevené svobodné vůle, která souhlasí se stanovami sdružení.

4.2 Právnické osoby, které souhlasí se stanovami sdružení.

4.3 Členství v ŠK Karviná o.s. vzniká písemnou přihláškou občana či osob a jejím následným přijetím výkonným výborem. Výkonný výbor má právo přihlášku odmítnout bez udání důvodu. Toto jeho právo a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí nového člena může změnit pouze valná hromada usnesením přijatým nejméně 2/3 většinou při minimálně 50% účasti všech členů sdružení starších 15 let. Členství je dobrovolné a není omezeno věkem.

4.4 Členství v ŠK Karviná o.s. zaniká:

a.. smrtí či prohlášením za mrtvého;
b.. odstoupením od členství, přičemž toto odstoupení musí mít písemný charakter;
c.. vyloučením pro neplnění členských povinností nebo pro závažné provinění neslučitelné s členstvím – přičemž o tomto vyloučení rozhoduje výkonný výbor a výsledek tohoto rozhodnutí výkonného výboru může změnit pouze valná hromada usnesením přijatým nejméně 2/3 většinou při minimálně 50% účasti všech členů ŠK Karviná o.s. starších 15 let.

4.5 Člen ŠK Karviná o.s. má právo:

a.. účastnit se jeho činnosti související s jeho členstvím;
b.. uplatňovat své názory, vyžadovat informace o činnosti sdružení,
zejména o hospodaření s majetkem a s finančními prostředky;
c.. volit výkonný výbor ŠK Karviná  o.s. a být do něho volen.

4.6 Člen ŠK Karviná o.s. je povinen:

a.. řídit se těmito stanovami;
b.. aktivně se podílet na rozvoji činnosti ŠK Karviná o.s. včetně tvorby
ekonomické základny;
c.. dodržovat základní etická a mravní pravidla a vždy vzorně
reprezentovat ŠK Karviná o.s..

Článek 5 – Členské příspěvky a poplatky členů

5.1 Člen ŠK Karviná o.s. je povinen řádně a včas platit členské příspěvky,
jejichž výše a periodicita jsou stanoveny usnesením valné hromady.

Článek 6 – Orgány ŠK Karviná o.s.

6.1 Nejvyšším orgánem ŠK Karviná o.s. je valná hromada všech členů. Jednání
valné hromady se koná minimálně jednou v průběhu kalendářního roku. Pokud
však o její svolání požádá 1/3 všech členů sdružení nebo 2/3 členů výkonného
výboru sdružení je předseda výkonného výboru ŠK Karviná o.s. nejpozději do
60 dnů od prokazatelného doručení takového podnětu povinen svolat mimořádnou
valnou hromadu.

6.2 Valná hromada zejména:

a.. rozhoduje o názvu, sídle a symbolice ŠK Karviná o.s.;
b.. rozhoduje o přijetí a změnách stanov ŠK Karviná o.s.;
c.. volí ze svých řad výkonný výbor a revizní komisi;

Odvolává členy výboru, přičemž platnost tohoto rozhodnutí nastává, když se pro tento návrh vysloví nejméně 2/3 přítomných při účasti minimálně 50% všech členů ŠK Karviná o.s.
d.. volí disciplinární komisi klubu;
e.. rozhoduje o přijetí či vyloučení člena, pokud o to člen požádá;
f.. rozhoduje o zániku ŠK Karviná o.s.;
g.. projednává a následně schvaluje či zamítá zprávu o hospodaření a činnosti ŠK Karviná o.s.;
h.. schvaluje rozpočet na další období, tj. do konání další valné hromady;
i.. stanovuje hlavní směry činnosti ŠK Karviná o.s. na další období, tj. do konání další valné hromady;
j.. schvaluje a prostřednictvím výkonného výboru vydává interní předpisy ŠK Karviná o.s. závazné pro všechny členy sdružení (např. organizační řád a.j.).

6.3 Usnesení valné hromady je platné, přijmoi-li ho 2/3 přítomných při minimální účasti 50% všech členů ŠKK.

6.4 Funkční období volených orgánů je 2 roky.

6.5 Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor ŠK Karviná o.s., který je současně jeho statutárním orgánem. Výkonný výbor reprezentuje klub navenek v období mezi jednotlivými jednáními valné hromady a je oprávněn jednat za sdružení ve všech věcech.

6.6 Výkonný výbor rozhoduje o všech věcech, které nejsou v pravomoci valné hromady.

6.7 Počet členů výkonného výboru stanovuje valná hromada, výbor musí mít lichý počet a musí být nejméně pětičlenný]. Výbor ŠKK bude pětičlenný. Jeho členové volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře. Předseda svolává jednání výkonného výboru dle potřeby, minimálně však 1x za 3 měsíce.
Výkonný výbor může kooptovat dalšího člena výboru v případě, že stávající člen odstoupí ze své funkce. V takovém případě musí dojít nejpozději do 90 dnů o potvrzení kooptovaného člena výboru valnou hromadou.

6.8 Výkonný výbor ŠK Karviná o.s. zejména:

a.. zabezpečuje plnění usnesení valné hromady;
b.. organizuje a řídí hospodářskou a sportovní činnost sdružení – připravuje podklady pro jednání valné hromady.
6.9 Výkonný výbor je usnášení schopný je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení je vždy potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů výkonného výboru.

Článek 7 – Právní subjektivita a hospodaření

7.1 ŠK Karviná o.s. je samostatný sdružením s vlastní právní subjektivitou. Jménem ŠK Karviná o.s. jedná výkonný výbor a to vždy prostřednictvím nejméně 2 členů výkonného výboru. K platnosti úkonu je vždy třeba podpisu minimálně 2 členů výkonného s podpisovým právem (mezi nimiž musí být předseda nebo místopředseda). Podpisy členů výkonného výboru musí být vždy spojeny s otiskem razítka ŠK Karviná o.s..

7.2 Majetek ŠK Karviná o.s. je jeho vlastnictvím. S tímto majetkem může sdružení samostatně hospodařit, vždy však dle platných právních předpisů.

7.3 ŠK Karviná o.s. vede účetnictví dle obecně platných právních předpisů a
směrnic k účtové osnově.

7.4 Zdroji k zajištění hospodaření ŠK Karviná o.s. jsou:

a.. příjmy ze sportovní činnosti;
b.. členské příspěvky;
c.. příjmy z hospodářské činnosti;
d.. dotace;
e.. příspěvky od sponzorů poskytované na základě sponzorských smluv;
f.. jiné příjmy.

Článek 8 – Přechodná a závěrečná ustanovení

8.1 Závazný výklad stanov provádí výkonný výbor.

8.2 Ke změnám a doplňování stanov může dojít pouze v souladu s ustanovením bodu 1.3 těchto stanov.

8.3 Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace na MV ČR.

V  Karviné dne, 28.6.2011